Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

This document contains confidential information that may also constitute commercial or business secrets. It is destined for the exclusive use by the addressee. If you are not the intended addressee or if you receive this message by mistake then be advised that any distribution, multiplication, reproduction, copying or use of this document or the information contained herein is forbidden. If you have received this message by mistake please contact us immediately and remove it from your computer.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora. Administratorem danych osobowych jest FH System Kazimierz Kozłowski, adres do korespondencji: 89-410 Więcbork Zabartowo 21 Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kk@fhsystem.pl, lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. FH System.pl Kazimierz Kozłowski może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego lub kredytowego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.

2) marketingu bezpośredniego usług własnych banku, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem FH System Kazimierz Kozłowski umowę nabycia stacji uzdatniania wody , instalacji wod-kan– podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego banku, na podstawie powierzonego FH System Kazimierz Kozłowski zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten bank oraz marketing usług własnych FH System Kazimierz Kozłowski.

3) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, serwisu, montażu instalacji wod-kan, stacji uzdatniania wody, - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego FH System Kazimierz Kozłowski zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący bank

4) oceny ryzyka w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na banku, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego FH System Kazimierz Kozłowski zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący bank.

5) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FH System Kazimierz Kozłowski, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

6) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów bankowych współpracujących z FH System Kazimierz Kozłowski banków, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej lub finansowania – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.

7) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości raty kredytu. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka kredytu bankowego zawarcia z Panią/Panem umowy sprzedaży,serwisu,montażu stacji uzdatniania wody, instalacji wod-kan.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, serwisu, montażu instalacji wod-kan,stacji uzdatniania wody oraz do dokonania oceny ryzyka kredytowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych.

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz bankom współpracującym z FH System Kazimierz Kozłowski.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z FU System Kazimierz Kozłowski partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7. Pani/Pana prawa.

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

5) W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika banku współpracującego z FH System Kazimierz Kozłowski.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten e-mail. / Please consider the environment before printing this e-mail.